OŚRODEK BADAŃ NAD MEDIAMI to instytucja prowadząca interdyscyplinarne studia badawcze  nad tradycyjnymi i nowymi mediami oraz platforma spotkań i komunikacji między badaczami i  praktykami z tego obszaru działań społecznych i naukowych.

Misją ośrodka jest integracja  krajowych oraz zagranicznych środowisk akademickich wokół zagadnień związanych z  filmoznawstwem, medioznawstwem, socjologią, filozofią i psychologią mediów oraz  dziennikarstwem i prasoznawstwem. Działalność instytucji służy nie tylko naukowcom, ale także  środowisku lokalnemu, w którym ośrodek działa. Inicjatywy podejmowane przez Ośrodek są  zgodne z ideą Uniwersytetu Otwartego, aktywnie współpracującego ze środowiskiem zewnętrznym  oraz świadomego swojej roli kulturotwórczej.

Swoją działalność Ośrodek prowadzi w nowym budynku uczelni przy ulicy Jęczmiennej 9.

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

 • Zespół Badań nad Książką,
 • Zespół Badań nad Filmem, Komunikacją i Kulturą Filmową,
 • Zespół Badań Prasoznawczych,
 • Zespół Nauk o Informacji,
 • Zespół Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi,
 • Zespół Badań nad Edukacją Medialną i Uzależnieniami Medialnymi,
 • Zespół Badań nad Literaturą i Kulturą Popularną,
 • Zespół Badań nad Mediatyzacją Kultury i Sztuki,
 • Zespół Badań nad Polityką Antydyskryminacyjną w Mediach,
 • Zespół Badań Technik Multimedialnych, Zdalnych i Mobilnych w Edukacji,
 • Zespół Badań nad Nowymi Mediami i Dziennikarstwem

Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami, m.in.:

 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej
 • Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 • Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie (Pol-Int)

Oferta warsztatowa Ośrodka:

Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, edukatorów medialnych oraz rodziców – cykl szkoleń   składający się z następujących spotkań:

 1. Analiza przekazów medialnych
 2. Moje dziecko ma problem. Uzależnienia medialne – warsztaty dla rodziców
 3. Mój uczeń ma problem. Uzależnienia medialne – warsztaty dla nauczycieli/pedagogów
 4. Jak kształcić kompetencje medialne i informacyjne w szkole?
 5. Internet i media społecznościowe
 6. Nowe media w edukacji szkolnej. Jak efektywnie korzystać z cyfrowej rewolucji
 7. Stymulacja kompetencji wizualnych dzieci i młodzieży
 8. Podłączeni do mediów – jak rozmawiać z dziećmi o mediach
 9. Pokolenie cyfrowych tubylców. Zachowania dzieci i młodzieży w środowisku mediów elektronicznych
 10. Kiedy pani złość przychodzi z wizytą… Metody odziaływań literatury w procesie niwelowania złości i agresji w szkole
 11. Książkowe bogactwo. Od bajki do nauki i terapii
 12. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu
 13. Moc obrazu i siła słów w baśniowym świecie kamishibai
 14. Warsztat autorski Opowieści o miłości – trudne tematy w pracy z młodzieżą
 15. Warsztat autorski Worek pełen opowieści – profilaktyka psychologiczna w ujęciu narracyjnym
 16. Warsztat autorski. Spotkania z małym księciem
 17. Książka to więcej niż sam tekst. O estetyce książki
 18. Gazetka w szkole, szkoła w gazetce – z zagadnień prowadzenia prasy szkolnej
 19. Z książką przez wieki – multimedialny projekt edukacyjny
 20. Warsztaty książki rękopiśmiennej
 21. Warsztaty książki miniaturowej
 22. Warsztaty z logopedyczną bajką terapeutyczną – „coś na język”
 23. Warsztaty z książką wielozmysłową – „książki na pięć zmysłów”
 24. Od kreacji do dekoracji – warsztaty skręcania modelin włoskich
 25. Nowoczesne technologie i narzędzia internetowe w pracy z dziećmi i młodzieżą
 26. Coaching w pracy nauczyciela
 27. Zabawy dla dzieci
 28. Warsztaty arteterapeutyczne
 29. Młodzieżowy profil zdrowia psychicznego „healthbook”
 30. Stereotypy w lekturach szkolnych

Baza Inicjatyw Ośrodka Badań nad Mediami

a) 2016

konferencje i inne inicjatywy:

 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Kino, film i psychologia
 • Konferencja Naukowa Ku polskiemu wariantowi Metal Music Studies
 • Konferencja naukowa Film w działaniu
 • Seminarium otwarte – wykład nt. Literatury konceptualnej w kontekście mediów
 • Seminarium prasoznawcze Czasopisma popularnonaukowe na ziemiach polskich do 1939 roku: diagnoza, kierunki badań

b) 2015

konferencje i inne inicjatywy:

 • IV Debata Edukacyjna Kantor w szkole – od teatru emocji do teatru edukacji
 • Dyskusja Nowe media i komunikacja społeczna w optyce psychologii stosowanej
 • I Wykład Otwarty nt. Kultura rocka: o strategiach autokreacji twórców rockowych
 • II wykład otwarty pt. „Pokolenie 89” versus „Pokolenie 2000”, czyli młodzi Polacy w obiektywie kamery
 • Dyskusja Od technologii widzenia do cyborgizacji człowieka
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa Media i psychologia. Leczenie przez media
 • Konferencja Gender – Edukacja – Praca
 • Konferencja Naukowa Film jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka
 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Cyfrowa humanistyka. Szanse dla przeszłości – wyzwania dla jutra
 • Konferencja Artysta: biokulturowy interfejs?

c) 2014

konferencje i inne inicjatywy:

 • Konferencja naukowa Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja
 • I Kongres Edukacji Medialnej Co z tą edukacją medialną? Uwarunkowania, cele i perspektywy w dobie dynamicznych zmian technologicznych, społecznych i kulturowych
 • Konferencja naukowa Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu
 • III Debata Edukacyjna Czy media szkodzą naszym dzieciom?